"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Kto może otrzymać? Rolnik, domownik, małżonek rolnika na działalność nierolniczą lub związaną z rolnictwem.Na jakie działania można dostać pomoc? Podjęcie lub rozwój działalności w zakresie rzemiosła lub rękodzielnictwa, usług turystycznych, przetwórstwa produktów rolnych i leśnych, sprzedaży hurtowej lub detalicznej, usług dla ludności, usług dla gospodarstw rolnych, lub leśnictwa, usług budowlanych, transportowych, komunalnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.Na jaka pomoc mogę liczyć? Maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie programowania, ale nie więcej niż 50% kosztów działania (tzw. kosztów kwalifikowanych), czyli połowę musisz mieć swoja. Kwota pomocy zostanie oddana po zakończeniu działania. Czyli musisz mieć cała kwotę i za jej pomocą zrealizować projekt, a połowę z tego (nie więcej niż 100 tys. zł ) otrzymasz po zakończeniu.


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Kto może otrzymać? Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające do 10 osób o obrocie netto do 2 mln Na jakie działania może dostać pomoc? Inwestycje związane z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw w zakresie rzemiosła lub rękodzielnictwa, usług turystycznych , przetwórstwa produktów rolnych i leśnych, sprzedaży hurtowej lub detalicznej, usług dla ludności, usług dla gospodarstw rolnych, lub leśnictwa, usług budowlanych, transportowych, komunalnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. Na jaką pomoc mogę liczyć? Maksymalnie 300 tys. zł ( w przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub leśnych max. 100 tys. zł) w całym okresie, ale nie więcej niż 50% kosztów działania (tzw. kosztów kwalifikowanych), czyli połowę musisz mieś swoją. Czyli musisz mieć cała kwotę i za jej pomocą zrealizować projekt, a połowę z tego (nie więcej niż 300 tys. lub 100 tys. zł ) otrzymasz po zakończeniu.

 

Odnowa i rozwój wsi

Kto może otrzymać? Gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa posiadająca statut organizacji pożytku publicznego.Na jakie działania można dostać pomoc? Remont, przebudowa i wyposażenie obiektów pełniących funkcje publiczne , społeczno- kulturalne, w tym obiektów zabytkowych; remont, przebudowa i wyposażenie obiektów służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego, tradycji, sztuki lub kultury; kształtowanie przestrzeni publicznej; budowa lub remont, przebudowa publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych i społeczno – kulturalnych; zakup obiektów zabytkowych lub charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie oraz ich adaptacja na cele publiczne; odnawianie, eksponowanie lub konserwacja lokalnych pomników historii, obiektów architektury sakralnej i miejsc pamięci.Na jaką pomoc mogę liczyć? Maksymalna wysokość pomocy na realizacje projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł w całym okresie, ale nie więcej niż 75% kosztów działania (tzw. kosztów kwalifikowanych), czyli 25% musisz mieć swoja. Kwota pomocy zostanie oddana po zakończeniu działania. Czyli musisz mieć cała kwotę i za jej pomocą zrealizować projekt, a 75% z tego (nie więcej niż 500 tys. zł) otrzymasz po zakończeniu.

 

Małe projekty” w ramach programu LEADER

Kto może otrzymać? Osoby fizyczne pełnoletnie, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (np. gmina, dom kultury, stowarzyszenie). Na jakie działania można dostać pomoc? Podnoszenie świadomości mieszkańców wsi w tym poprzez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR, podniesienie jakości życia ludności na obszarze działania LGD, w tym poprzez: udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do internetu, organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD; rozwój aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez: promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego; kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła; rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym poprzez: utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron www., przygotowanie i wydanie folderów i innych publikacji informacyjnych, dla obszaru objętego LSR; budowę/ odbudowę małej infrastruktury turystycznej w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych, ścieżek spacerowych, dydaktycznych; zachowanie lub odtwarzanie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione w tym obszary objęte siecią NATURA 2000; zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym poprzez: prowadzenie badań, gromadzenie danych, odbudowa lub renowacja, zabezpieczenie uporządkowanie i oznakowanie niewielkich obiektów kulturowych i historycznych ważnych lub charakterystycznych dla danej miejscowości; odnawianie, uporządkowanie i oznakowanie prywatnych budynków i obiektów charakterystycznych dla budownictwa i krajobrazu danego regionu; remont świetlic wiejskich i zakup ich wyposażenia; rozwój lokalnej aktywności gospodarczej poprzez inicjowanie powstania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzania na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach lub produktach rolnych i leśnych, oraz tradycyjnych sektorach gospodarki.Na jaką pomoc mogę liczyć? Maksymalnie jednorazowo 50 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów działania (tzw kosztów kwalifikowanych), czyli 20 % musisz mieć swoje ( np. odpracować). W całym okresie nie możesz otrzymać więcej niż 200 tys. zł (czyli max. otrzymasz pomoc 4 x 50 tys. zł). Kwota pomocy zostanie oddana po zakończeniu działania. Czyli musisz mieć cała kwotę i za jej pomocą zrealizować projekt, a 80% z tego (nie więcej niż 50 tys. zł) otrzymasz po zakończeniu każdego działania. Dostaniesz pomoc na działania o wartości co najmniej 4,5 tys. zł i nie większa niż 200 tys. zł.

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

 

Wklej się do pracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Konferencje PROW 2014-2020
Znajdz nas na Facebooku