"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Facebook

YouTube

Tweeter

 

Informator Turystyczny

Kryształowy Ekan 2014

ogłoszenie nr 4/2016

15-11-2016 r. 

Nr ogłoszenia o naborze: 4/2016

 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

 

Rewitalizacja lokalnych zasobów

 

 1. Rodzaj ogłoszenia: konkurs

 

 1. Termin składania wniosków: od 05.12.2016 r. do dnia 19.12.2016 r. w godzinach 8:00 - 16:00.

 1. Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami osobiście w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, które mieści się w Uboczu 300 (II piętro), 59-620 Gryfów Śląski

 • oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury wyboru wniosków przez LGD zostanie przekazany do samorządu województwa),

 • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury wyboru wniosku przez LGD pozostanie w dokumentacji LGD),

 • 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD), Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadany przez LGD.

 

 1. Forma wsparcia: Kwota do 300 000 zł – refundacja w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych Beneficjentami będą organizacje pozarządowe, a w przypadku jednostki samorządu terytorialnego pomoc przyznawana jest w wysokości 63,63%.

 

 1. Zakres tematyczny operacji:

 

Zachowania dziedzictwa lokalnego;

 

Cele z Lokalnej Strategii Rozwoju:

 

Cel ogólny 2Lokalne społeczności aktywnie współpracujące i utożsamiające się z Partnerstwem Izerskim”,

Cel szczegółowy 2.1. „Przyjazna przestrzeń publiczna pobudzająca aktywność społeczeństwa Partnerstwa Izerskiego”,

Przedsięwzięcie 2.1.3. „Dobro wspólne źródłem aktywizacji społeczności lokalnej”

 

 1. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

 2. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie

 3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

 

 1. Planowany wskaźnik do osiągnięcia:

Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii – 3 szt.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 1. formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników,

 2. formularz opisu zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.

 

 1. Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 300 000,00 zł

 

 1. Lokalne kryteria wyboru operacji dla operacji realizowanych na obszarze objętym LSR realizowanych przez inne podmioty niż LGD.

- Innowacyjność może polegać na:

 • wdrożeniu nowatorskiego (nieistniejącego dotąd na rynku) pomysłu,

 • wprowadzeniu rozwiązania z zastosowaniem technologicznie nowych lub istotnie ulepszonych metod renowacji, w tym również metod proekologicznych, z zakresu technologii czy budownictwa (wynika z opisu projektu inwestycji)

(0 lub 3 lub 6 lub 9 pkt – waga oceny 3)

- Operacje przyczyniające się do wykorzystania niżej wymienionych obszarów otrzymują po 3 pkt. za każdy:

 • walory przyrodniczo-krajobrazowe,

 • dziedzictwo historyczno-kulturowe,

 • aktywność społeczna i gospodarność

(0 lub 3 lub 6 lub 9 pkt – waga oceny 2)

 

- Operacja służy jak największej liczbie mieszkańców

(0 lub 3 lub 6 pkt – waga oceny 2)

- Beneficjent operacji

(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)

- Zrozumiałość, przejrzystość i kompletność opisu projektu

(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)

- Realizacja operacji przyczyni się do zwiększenia aktywności społecznej i wzmocnienia więzi z miejscem zamieszkania.

(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)

- Beneficjent korzystał z doradztwa i/lub uczestniczył w szkoleniu

(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)

- Operacja będzie realizowana w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 mieszkańców

(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)

 

Jeden wniosek może otrzymać maksymalnie 39 pkt. Średnia ważona median ocen x zawiera się w przedziale <0,00 – 5,57>, przy czym aby otrzymać dofinansowanie wnioskodawca musi uzyskać ocenę min. 2,36

 

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście wybranych lub nie wybranych decyduje data i godzina złożonego wniosku.

 

 1. Informację o miejscu zamieszczenia dokumentów

 1. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Lokalne kryteria wyboru operacji oraz Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (LSR) dostępne są na jej stronie internetowej www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w zakładce Regulaminy/Statut/Procedery oraz Ogłoszenia

 2. Formularze wniosku o udzielenie wsparcia i wniosku o płatność oraz instrukcje wypełniania wniosków, oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępny jest na jej stronie internetowej www.arimr.gov.pl, www.umwd.pl oraz na www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w zakładce Wnioski do pobrania oraz Ogłoszenia

 3. Dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i wydawane na żądanie osobom zainteresowanym.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 w biurze LGD mieszczącym się w Uboczu 300, tel. 75 78 13 163, email: biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl

 

 

 

LGD „Partnerstwo Izerskie” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca

obowiązujące formularze wniosków:

- wnioski


Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Progamu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Pliki do pobrania:

 1. 1. Kryteria oceny.docx 43.29KB (dodano 15-11-2016)
 2. 2. procedura noboru i oceny.docx 103.37KB (dodano 15-11-2016)

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

 

Wklej się do pracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne na obszarze Partnerstwa Izerskiego Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Szkolenie z wniosku o płatność Dożynki Gminy Leśna - 18.09.2016 Zacisze Konferencje PROW 2014-2020 Konferencji &#8222;Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność&#8221; Fotorelacja ze szkoleń dla Przedsiębiorcówa Dożynki Gminy Wleń - 17.09.2016 Dożynki Gminy Sulików - 18.09.2016 Sulików
Znajdz nas na Facebooku