"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Facebook

YouTube

Tweeter

 

Informator Turystyczny

Kryształowy Ekan 2014

ogłoszenie nr 1/2017

16-01-2017 r.

Nr ogłoszenia o naborze: 1/2017

 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

 

Zakładanie działalności gospodarczych

 

 1. Rodzaj ogłoszenia: konkurs

 

 1. Termin składania wniosków: od 31.01.2017 r. do dnia 14.02.2017 r. w godzinach 8:00 - 16:00.

 

 1. Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, które mieści się w Uboczu 300 (II piętro), 59-620 Gryfów Śląski

 • Wniosek wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich, aktualnie obowiązujących formularzach: w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w wersji elektronicznej na nośniku. Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame. Oba egzemplarze pozostawiane są LGD.

 • Wnioskodawca powinien posiadać własny egzemplarz, na którym uzyska potwierdzenie wpływu (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD), Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadany przez LGD.

 • Wnioski powinny być złożony w dwóch skoroszytach, a wersja elektroniczna w papierowej kopercie.

Ważne:

Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii:

- potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD,

- lub podmiot, który wydał dokument,

- lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Notariusza,

 

 1. Forma wsparcia: Premia - ryczałt na podejmowanie działalności gospodarczej w wysokości 100 000 zł wypłacana w dwóch transzach;

 

 1. Zakres tematyczny operacji:

 

Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), zwaną dalej „LSR”, przez:

 1. podejmowanie działalności gospodarczej,

 

Cele z Lokalnej Strategii Rozwoju:

Cel ogólny 1 Obszar Partnerstwa Izerskiego rozwinięty gospodarczo”,

Cel szczegółowy 1.1. „Obszar o rozwiniętej przedsiębiorczości w oparciu o lokalne zasoby z zachowaniem zasad ochrony środowiska”,

Przedsięwzięcie 1.1.1. „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem osób z grup defaworyzowanych”

 

 1. Planowany wskaźnik do osiągnięcia:

Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, w tym nowe miejsca noclegowe i operacje ukierunkowane na innowacje – 10 szt.

 

 1. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

 2. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie

 3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 1. formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników,

 2. formularz opisu zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.

 

 1. Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 1 000 000,00 zł

 1. Doradztwo: Punkty za doradztwo uzyskują Beneficjenci, którzy skorzystają z doradztwa do danego naboru w terminie od publikacji ogłoszenia do dnia 07.02.2017 r.

 

 

 1. Lokalne kryteria wyboru operacji dla operacji realizowanych na obszarze objętym LSR realizowanych przez inne podmioty niż LGD.

- Operacja dotyczy działalności gospodarczej z wykorzystaniem lokalnych zasobów (0 lub 3 lub 6 pkt – waga oceny 2)

- Realizacja operacji spowoduje utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełen etat średniorocznie (0 lub 3 lub 6 lub 9 pkt – waga oceny 2)

- Czy wnioskodawca jest osobą z grupy defaworyzowanej lub tworzy miejsce pracy dla w/w grupy (bezrobotni, osoby powyżej 50 roku życia, osoby poniżej 35 roku życia oraz kobiety) (0 lub 3 – waga oceny 2)

- Operacja ma charakter innowacyjny (0 lub 3 lub 6 lub 9 pkt – waga oceny 3)

- Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i klimatu (0 lub 3 lub 6 pkt – waga oceny 3)

- Udział wkładu własnego w realizację operacji (0 lub 3 lub 6 lub 9 pkt – waga oceny 1)

- Wniosek jest kompletny, Biznesplan jest racjonalny, realny oraz nie budzący wątpliwości (0 lub 3 pkt – waga oceny 1)

- Beneficjent korzystał z doradztwa i/lub uczestniczył w szkoleniu (0 lub 3 pkt – waga oceny 1)

- Operacja będzie realizowana w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 mieszkańców (0 lub 3 pkt – waga oceny 2)

 

Jeden wniosek może otrzymać maksymalnie 51 pkt. Średnia ważona median ocen x zawiera się w przedziale <0,00 – 6,00>, przy czym aby otrzymać dofinansowanie wnioskodawca musi uzyskać ocenę min. 2,47

 

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście wybranych lub nie wybranych decyduje data i godzina złożonego wniosku.

 

 1. Informację o miejscu zamieszczenia dokumentów

 1. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Lokalne kryteria wyboru operacji oraz Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (LSR) dostępne są na jej stronie internetowej www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w zakładce Regulaminy/Statut/Procedery oraz Ogłoszenia

 2. Formularze wniosku o udzielenie wsparcia i wniosku o płatność oraz instrukcje wypełniania wniosków, oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępny jest na jej stronie internetowej www.arimr.gov.pl, www.umwd.pl oraz na www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w zakładce Wnioski do pobrania oraz Ogłoszenia

 3. Dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i wydawane na żądanie osobom zainteresowanym.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 w biurze LGD mieszczącym się w Uboczu 300, tel. 75 78 13 163, email: biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl

 

 

 

LGD „Partnerstwo Izerskie” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca


obowiązujące formularze wniosków:

- wnioski


Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Progamu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Pliki do pobrania:

 1. Kryteria oceny
 2. procedura noboru i oceny

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

 

Wklej się do pracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne na obszarze Partnerstwa Izerskiego Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Szkolenie z wniosku o płatność Dożynki Gminy Leśna - 18.09.2016 Zacisze Konferencje PROW 2014-2020 Konferencji &#8222;Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność&#8221; Fotorelacja ze szkoleń dla Przedsiębiorcówa Dożynki Gminy Wleń - 17.09.2016 Dożynki Gminy Sulików - 18.09.2016 Sulików
Znajdz nas na Facebooku