"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Facebook

YouTube

Tweeter

 

Informator Turystyczny

Kryształowy Ekan 2014

ogłoszenie nr 1/2017/G

15-11-2017 r. 

Nr ogłoszenia o naborze: 1/2017/G

 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

Grantu : Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej: podnoszenie aktywności społecznej podmiotów życia społecznego (doposażenie działalności zespołów folklorystycznych, lokalnych itp.)


 1.      Rodzaj ogłoszenia: konkurs


 2.      Termin składania wniosków: od 30.11.2017 r. do dnia 13.12.2017 r. w godzinach 8:00 - 16:00.


 3.      Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami osobiście w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, które mieści się w Uboczu 300 (II piętro), 59-620 Gryfów Śląski

  • oryginał wniosku w 2 wersjach papierowych i 1 wersja elektroniczna
  • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD), Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadany przez LGD.

 4.      Forma wsparcia: Pomoc przyznawana będzie w wysokości 100 % kosztów kwalifikowalnych, przy czym wartość pojedynczego grantu w zależności od tematyki musi się mieścić w przedziale: 10 000,00 zł – 20 000,00 zł


 5.      Beneficjent: Beneficjentami będą organizacje pozarządowe


 6.      Planowany do osiągnięcia w ramach projektu grantowego wskaźnik: Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury i społecznej – 25 sztuk


 7.      Zakres tematyczny operacji:

Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Cele z Lokalnej Strategii Rozwoju:

Cel ogólny 2Lokalne społeczności aktywnie współpracujące i utożsamiające się z Partnerstwem Izerskim”,

Cel szczegółowy 2.1. „Przyjazna przestrzeń publiczna pobudzająca aktywność społeczeństwa Partnerstwa Izerskiego”,

Przedsięwzięcie 2.1.1. „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej”


 8.      Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru:

a)      Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

b)      Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie

c)      Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

d)      Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.


 9.      Wymagane dokumenty:

a)      formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników,

b)      formularz opisu zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.

c)      Oświadczenie o realizacji lub nie realizowaniu projektów pochodzących z EFRROW.

 

10.  Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 300 000,00 zł

 

11.  Lokalne kryteria wyboru operacji dla operacji realizowanych na obszarze objętym LSR realizowanych przez inne podmioty niż LGD.

  1.      Operacja ma charakter innowacyjny: (waga oceny 3)

9 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i nietypowe na obszarze LGD

6 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i nietypowe na obszarze Gminy

3 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i nietypowe na obszarze miejscowości

0 pkt – rozwiązanie nie posiada cech innowacyjności

2.      Operacja służy jak największej liczbie mieszkańców (waga oceny 2)

6 pkt – mieszkańcy obszaru LSR

3 pkt – mieszkańcy Gminy

0 pkt – mieszkańcy 1 miejscowości

3.      Projekt dotyczy budowania więzi społeczności lokalnej poprzez pobudzenie aktywności wśród mieszkańców (waga oceny 2)

3 pkt – dotyczy

0 pkt – nie dotyczy

4.      Operacje przyczyniające się do wykorzystania niżej wymienionych obszarów otrzymują po 3 pkt. za każdy: (waga oceny 2)

- walory przyrodniczo-krajobrazowe,

- dziedzictwo historyczno-kulturowe,

- aktywność i gospodarność społeczna

9 pkt – operacja przyczyni się do wykorzystania trzech z powyższych obszarów

6 pkt – operacja przyczyni się do wykorzystania dwóch z powyższych obszarów,

3 pkt – operacja przyczyni się do wykorzystania jednego z powyższych obszarów,

0 pkt – operacja nie przyczynia się do wykorzystania żadnego z powyższych obszarów,

5.      Operacja dotyczy lub będzie bezpośrednio wpływać na rozwój życia społeczno – kulturalne mieszkańców (waga oceny 2)

3 pkt – tak

0 pkt – nie

6.       Czy Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektu? (waga oceny 1)

3 pkt – nie

0 pkt – tak

7.      Czy wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa? (waga oceny 1)

3 pkt – tak

0 pkt – nie

8.      Czas realizacji projektu (waga oceny 1)

9 pkt – planowany okres realizacji krótszy niż 3 miesiące (termin liczony od powierzonego grantu)

6 pkt – planowany okres realizacji powyżej 3 miesięcy (termin liczony od powierzonego grantu)

3 pkt – planowany okres realizacji powyżej 6 miesięcy (termin liczony od powierzonego grantu)

0 pkt – planowany okres realizacji powyżej 12 miesięcy (termin liczony od powierzonego grantu)

9.      Operacja będzie realizowana w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 mieszkańców (waga oceny 2)

3 pkt – tak

0 pkt – nie

10.  Beneficjent korzystał z doradztwa i/lub uczestniczyli w  szkoleniu (waga oceny 1)

3 pkt – tak

0 pkt – nie

 

Jeden wniosek może otrzymać maksymalnie 51 pkt. średnia ważona median dla poszczególnych kryteriów musi osiągnąć lub przekroczyć ustaloną wartość progową. Średnia ważona ocen x zawiera się w przedziale <0,00 – 5,47 >, przy czym aby otrzymać dofinansowanie wnioskodawca musi uzyskać ocenę min. 2,29


W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście wybranych lub nie wybranych decyduje data i godzina złożonego wniosku.


12.  Informację o miejscu zamieszczenia dokumentów

a)      Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Lokalne kryteria wyboru operacji oraz Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (LSR) dostępne są na jej stronie internetowej www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w zakładce Regulaminy/Statut/Procedery  

b)      Formularze wniosku o udzielenie wsparcia i wniosku o płatność oraz instrukcje wypełniania wniosków, oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępny jest na jej stronie internetowej www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w zakładce Wnioski do pobrania  

c)      Dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i wydawane na żądanie osobom zainteresowanym.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 w biurze LGD mieszczącym się w Uboczu 300, tel. 75 78 13 163, email: biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl  

LGD „Partnerstwo Izerskie” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramachProgamu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dokumenty do pobrania

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

 

Wklej się do pracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne na obszarze Partnerstwa Izerskiego Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Szkolenie z  wniosku o płatność Dożynki Gminy Leśna - 18.09.2016 Zacisze Konferencje PROW 2014-2020 Konferencji &#8222;Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność&#8221; Fotorelacja ze szkoleń dla Przedsiębiorcówa Dożynki Gminy Wleń - 17.09.2016 Dożynki Gminy Sulików - 18.09.2016 Sulików
Znajdz nas na Facebooku