"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Facebook

YouTube

Tweeter

 

Informator Turystyczny

Kryształowy Ekan 2014

ogłoszenie nr 1/2018/G

15-03-2018 r.

Nr ogłoszenia o naborze: 1/2018/G

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:
Grantu : Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej: rozwój oferty na funkcjonowanie i wykorzystanie potencjału społeczności lokalnej i miejsc integracji społecznej oraz podjęcie działań w kierunku poprawy współpracy sektorów (animacja czasu wolnego, współpraca międzysektorowa, oferta na funkcjonowanie i wykorzystanie potencjału miejsc integracji społecznej itp.)
1. Rodzaj ogłoszenia: konkurs
2. Termin składania wniosków: od dnia 04.04.2018 r. do dnia 18.04.2018 r. w godzinach 8:00 - 16:00.
3. Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami osobiście w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, które mieści się w Uboczu 300 (II piętro), 59-620 Gryfów Śląski
oryginał wniosku w 2 wersjach papierowych i 1 wersja elektroniczna
dodatkowo można przynieść 3 kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD), 
Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadany przez LGD.
4. Forma wsparcia: Pomoc przyznawana będzie w wysokości 100 % kosztów kwalifikowalnych, przy czym wartość pojedynczego grantu w zależności od tematyki musi się mieścić w przedziale: 9 000,00 zł – 14 000,00 zł
5. Beneficjent: Beneficjentami będą organizacje pozarządowe
6. Planowany do osiągnięcia w ramach projektu grantowego wskaźnik: Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego – 25 sztuk
7. Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Cele z Lokalnej Strategii Rozwoju:
Cel ogólny 2 „Lokalne społeczności aktywnie współpracujące i utożsamiające się z Partnerstwem Izerskim”
Cel szczegółowy 2.1. „Przyjazna przestrzeń publiczna pobudzająca aktywność społeczeństwa Partnerstwa Izerskiego”,
Przedsięwzięcie 2.1.1. „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej”
8. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru:
Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników,
formularz opisu zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
Oświadczenie o realizacji lub nie realizowaniu projektów pochodzących z EFRROW.
Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada:
doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.
9. Wymagane dokumenty:
10. Limit dostępnych środków:
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 300 000,00 zł
11. Lokalne kryteria wyboru operacji dla operacji realizowanych na obszarze objętym LSR realizowanych przez inne podmioty niż LGD.
Operacja ma charakter innowacyjny: (waga oceny 3)
9 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i nietypowe na obszarze LGD
6 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i nietypowe na obszarze Gminy
3 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i nietypowe na obszarze miejscowości
0 pkt – rozwiązanie nie posiada cech innowacyjności
2. Operacja służy jak największej liczbie mieszkańców (waga oceny 2)
6 pkt – mieszkańcy obszaru LSR
3 pkt – mieszkańcy Gminy
0 pkt – mieszkańcy 1 miejscowośc
3. Projekt dotyczy budowania więzi społeczności lokalnej poprzez pobudzenie aktywności wśród mieszkańców (waga oceny 2)
3 pkt – dotyczy
0 pkt – nie dotyczy
4. Operacje przyczyniające się do wykorzystania niżej wymienionych obszarów otrzymują po 3 pkt. za każdy: (waga oceny 2)
- walory przyrodniczo-krajobrazowe,
- dziedzictwo historyczno-kulturowe,
- aktywność i gospodarność społeczna
9 pkt – operacja przyczyni się do wykorzystania trzech z powyższych obszarów
6 pkt – operacja przyczyni się do wykorzystania dwóch z powyższych obszarów,
3 pkt – operacja przyczyni się do wykorzystania jednego z powyższych obszarów,
0 pkt – operacja nie przyczynia się do wykorzystania żadnego z powyższych obszarów,
5. Operacja dotyczy lub będzie bezpośrednio wpływać na rozwój życia społeczno – kulturalne mieszkańców (waga oceny 2)
3 pkt – tak
0 pkt – nie
Czy Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektu? (waga oceny 1)
3 pkt – nie
0 pkt – tak
Czy wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa? (waga oceny 1)
3 pkt – tak
0 pkt – nie
Czas realizacji projektu (waga oceny 1)
9 pkt – planowany okres realizacji krótszy niż 3 miesiące (termin liczony od powierzonego grantu)
6 pkt – planowany okres realizacji powyżej 3 miesięcy (termin liczony od powierzonego grantu)
3 pkt – planowany okres realizacji powyżej 6 miesięcy (termin liczony od powierzonego grantu)
0 pkt – planowany okres realizacji powyżej 12 miesięcy (termin liczony od powierzonego grantu)
Operacja będzie realizowana w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 mieszkańców (waga oceny 2)
3 pkt – tak
0 pkt – nie
Beneficjent korzystał z doradztwa i/lub uczestniczyli w szkoleniu (waga oceny 1)
3 pkt – tak
0 pkt – nie
Jeden wniosek może otrzymać maksymalnie 51 pkt. średnia ważona median dla poszczególnych kryteriów musi osiągnąć lub przekroczyć ustaloną wartość progową. Średnia ważona ocen x zawiera się w przedziale <0,00 – 5,47 >, przy czym aby otrzymać dofinansowanie wnioskodawca musi uzyskać ocenę min. 2,29
W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście wybranych lub nie wybranych decyduje data i godzina złożonego wniosku.
Informację o miejscu zamieszczenia dokumentów
Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Lokalne kryteria wyboru operacji oraz Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (LSR) dostępne są na jej stronie internetowej www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w zakładce Regulaminy/Statut/Procedery
Formularze wniosku o udzielenie wsparcia i wniosku o płatność oraz instrukcje wypełniania wniosków, oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępny jest na jej stronie internetowej www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w zakładce Wnioski do pobrania
Dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i wydawane na żądanie osobom zainteresowanym.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 w biurze LGD mieszczącym się w Uboczu 300, tel. 75 78 13 163, email: biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl
LGD „Partnerstwo Izerskie” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca


Nr ogłoszenia o naborze: 1/2018/G


Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:


Grantu : Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej: rozwój oferty na funkcjonowanie i wykorzystanie potencjału społeczności lokalnej i miejsc integracji społecznej oraz podjęcie działań w kierunku poprawy współpracy sektorów
(animacja czasu wolnego, współpraca międzysektorowa, oferta na funkcjonowanie i wykorzystanie potencjału miejsc integracji społecznej itp.)


1. Rodzaj ogłoszenia: konkurs


2. Termin składania wniosków: od dnia 04.04.2018 r. do dnia 18.04.2018 r. w godzinach 8:00 - 16:00.


3. Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami osobiście w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, które mieści się w Uboczu 300 (II piętro), 59-620 Gryfów Śląski

 • - oryginał wniosku w 2 wersjach papierowych i 1 wersja elektroniczna
 • - dodatkowo można przynieść 3 kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD), 
 • - Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadany przez LGD.

4. Forma wsparcia: Pomoc przyznawana będzie w wysokości 100 % kosztów kwalifikowalnych, przy czym wartość pojedynczego grantu w zależności od tematyki musi się mieścić w przedziale: 9 000,00 zł – 14 000,00 zł


5. Beneficjent: Beneficjentami będą organizacje pozarządowe


6. Planowany do osiągnięcia w ramach projektu grantowego wskaźnik: Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego – 25 sztuk


7. Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Cele z Lokalnej Strategii Rozwoju:
Cel ogólny 2 „Lokalne społeczności aktywnie współpracujące i utożsamiające się z Partnerstwem Izerskim”
Cel szczegółowy 2.1. „Przyjazna przestrzeń publiczna pobudzająca aktywność społeczeństwa Partnerstwa Izerskiego”,
Przedsięwzięcie 2.1.1. „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej”


8. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru:

 1. 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. 2. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
 3. 3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 4. 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

 

9. Wymagane dokumenty:

 • - formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników,
 • - formularz opisu zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
 • - Oświadczenie o realizacji lub nie realizowaniu projektów pochodzących z EFRROW.
 • - Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada:
 1. 1. doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
 2. 2. zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
 3. 3. kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
 4. 4. wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

 

10. Limit dostępnych środków:
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 300 000,00 zł


11. Lokalne kryteria wyboru operacji dla operacji realizowanych na obszarze objętym LSR realizowanych przez inne podmioty niż LGD.


1. Operacja ma charakter innowacyjny: (waga oceny 3)
9 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i nietypowe na obszarze LGD
6 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i nietypowe na obszarze Gminy
3 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i nietypowe na obszarze miejscowości
0 pkt – rozwiązanie nie posiada cech innowacyjności
2. Operacja służy jak największej liczbie mieszkańców (waga oceny 2)
6 pkt – mieszkańcy obszaru LSR
3 pkt – mieszkańcy Gminy
0 pkt – mieszkańcy 1 miejscowośc
3. Projekt dotyczy budowania więzi społeczności lokalnej poprzez pobudzenie aktywności wśród mieszkańców (waga oceny 2)
3 pkt – dotyczy
0 pkt – nie dotyczy
4. Operacje przyczyniające się do wykorzystania niżej wymienionych obszarów otrzymują po 3 pkt. za każdy: (waga oceny 2)
- walory przyrodniczo-krajobrazowe,
- dziedzictwo historyczno-kulturowe,
- aktywność i gospodarność społeczna
9 pkt – operacja przyczyni się do wykorzystania trzech z powyższych obszarów
6 pkt – operacja przyczyni się do wykorzystania dwóch z powyższych obszarów,
3 pkt – operacja przyczyni się do wykorzystania jednego z powyższych obszarów,
0 pkt – operacja nie przyczynia się do wykorzystania żadnego z powyższych obszarów,
5. Operacja dotyczy lub będzie bezpośrednio wpływać na rozwój życia społeczno – kulturalne mieszkańców (waga oceny 2)
3 pkt – tak
0 pkt – nie
6. Czy Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektu? (waga oceny 1)
3 pkt – nie
0 pkt – tak
7. Czy wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa? (waga oceny 1)
3 pkt – tak
0 pkt – nie
8. Czas realizacji projektu (waga oceny 1)
9 pkt – planowany okres realizacji krótszy niż 3 miesiące (termin liczony od powierzonego grantu)
6 pkt – planowany okres realizacji powyżej 3 miesięcy (termin liczony od powierzonego grantu)
3 pkt – planowany okres realizacji powyżej 6 miesięcy (termin liczony od powierzonego grantu)
0 pkt – planowany okres realizacji powyżej 12 miesięcy (termin liczony od powierzonego grantu)
9. Operacja będzie realizowana w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 mieszkańców (waga oceny 2)
3 pkt – tak
0 pkt – nie
10. Beneficjent korzystał z doradztwa i/lub uczestniczyli w szkoleniu (waga oceny 1)
3 pkt – tak
0 pkt – nie

Jeden wniosek może otrzymać maksymalnie 51 pkt. średnia ważona median dla poszczególnych kryteriów musi osiągnąć lub przekroczyć ustaloną wartość progową. Średnia ważona ocen x zawiera się w przedziale <0,00 – 5,47 >, przy czym aby otrzymać dofinansowanie wnioskodawca musi uzyskać ocenę min. 2,29
W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście wybranych lub nie wybranych decyduje data i godzina złożonego wniosku.

12. Informację o miejscu zamieszczenia dokumentów

 • a). Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Lokalne kryteria wyboru operacji oraz Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (LSR) dostępne są na jej stronie internetowej www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w zakładce Regulaminy/Statut/Procedery
 • b). Formularze wniosku o udzielenie wsparcia i wniosku o płatność oraz instrukcje wypełniania wniosków, oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępny jest na jej stronie internetowej www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w zakładce Wnioski do pobrania
 • c). Dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i wydawane na żądanie osobom zainteresowanym.


Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 w biurze LGD mieszczącym się w Uboczu 300, tel. 75 78 13 163, email: biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl

LGD „Partnerstwo Izerskie” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramachProgamu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

Dokumenty do pobrania

Pliki do pobrania:

 1. 1. Prezentacja - materiał pomocniczy .pptx 622.1KB (dodano 15-03-2018)

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

 

Wklej się do pracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne na obszarze Partnerstwa Izerskiego Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Szkolenie z wniosku o płatność Dożynki Gminy Leśna - 18.09.2016 Zacisze Konferencje PROW 2014-2020 Konferencji &#8222;Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność&#8221; Fotorelacja ze szkoleń dla Przedsiębiorcówa Dożynki Gminy Wleń - 17.09.2016 Dożynki Gminy Sulików - 18.09.2016 Sulików
Znajdz nas na Facebooku