"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

03-04-2018 r. 

Nr ogłoszenia o naborze: 2/2018

 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

 

Rewitalizacja lokalnych zasobów


 1.     Rodzaj ogłoszenia:konkurs

 2.     Termin składania wniosków: od 07.05.2018 r. do dnia 21.05.2018r. w godzinach 8:00 - 16:00.

 3.     Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacjiw biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, które mieści się w Uboczu 300 (II piętro), 59-620 Gryfów Śląski

  • - Wniosek wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich, aktualnie obowiązujących formularzach: w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w wersji elektronicznej na nośniku. Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame. Oba egzemplarze pozostawiane są w LGD.
  • - Wnioskodawca powinien posiadać własny egzemplarz, na którym uzyska potwierdzenie wpływu (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD),Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadany przez LGD.
  • - Wnioski powinny być złożone w dwóch skoroszytach, a wersja elektroniczna w papierowej kopercie.

Ważne:

Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii:

- potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD,

- lub podmiot, który wydał dokument,

- lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Notariusza,

 

4.     Forma wsparcia: Kwota do 300 000 zł. bruttorefundacja w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych Beneficjentami będą organizacje pozarządowe, a w przypadku jednostki samorządu terytorialnego pomoc przyznawana jest w wysokości 63,63%(Wkład własny wnioskodawcy stanowiący publiczne środki krajowe36,37%)

 

5.      Zakres tematyczny operacji:

 

Zachowania dziedzictwa lokalnego;

 

Cele z Lokalnej Strategii Rozwoju:

 

Cel ogólny 2Lokalne społeczności aktywnie współpracujące i utożsamiające się z Partnerstwem Izerskim”,

Cel szczegółowy 2.1. „Przyjazna przestrzeń publiczna pobudzająca aktywność społeczeństwa Partnerstwa Izerskiego”,

Przedsięwzięcie 2.1.3. „Dobro wspólne źródłem aktywizacji społeczności lokalnej”

 

6.     Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru:

a)     Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

b)     Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie

c)     Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

d)     Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

 

7.     Planowany wskaźnik do osiągnięcia:

Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim–5szt

 

8.     Wymagane dokumenty:

a)     formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników,

b)     formularz opisu zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.

 

9.     Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 600 026,92 zł

 

10.   Doradztwo: Punkty za doradztwo uzyskują Beneficjenci, którzy skorzystają z doradztwa do danego naboru w terminie od publikacji ogłoszenia do dnia 11.05.2018 r.

 

11.  Lokalne kryteria wyboru operacji dla operacji realizowanych na obszarze objętym LSR realizowanych przez inne podmioty niż LGD.

- Innowacyjność może polegać na:

  • wdrożeniu nowatorskiego (nieistniejącego dotąd na rynku) pomysłu,
  • wprowadzeniu rozwiązania z zastosowaniem technologicznie nowych lub istotnie ulepszonych metod renowacji, w tym również metod proekologicznych, z zakresu technologii czy budownictwa (wynika z opisu projektu inwestycji)

(0 lub 3 lub 6 lub 9 pkt – waga oceny 3)

- Operacje przyczyniające się do wykorzystania niżej wymienionych obszarów otrzymują po 3 pkt. za każdy:

  • walory przyrodniczo-krajobrazowe,
  • dziedzictwo historyczno-kulturowe,
  • aktywność społeczna i gospodarność

(0 lub 3 lub 6 lub 9 pkt – waga oceny 2)

- Operacja służy jak największej liczbie mieszkańców

(0 lub 3 lub 6 pkt – waga oceny 2)

- Beneficjent operacji

(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)

- Zrozumiałość, przejrzystość i kompletność opisu projektu

(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)

- Realizacja operacji przyczyni się do zwiększenia aktywności społecznej i wzmocnienia więzi z miejscem zamieszkania.

(0 lub 3 pkt – waga oceny 2)

- Beneficjent korzystał z doradztwa i/lub uczestniczył w szkoleniu

(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)

- Operacja będzie realizowana w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 mieszkańców

(0 lub 3 pkt – waga oceny 2)

Jeden wniosek może otrzymać maksymalnie 39 pkt. Średnia ważona median ocen x zawiera się w przedziale <0,00 – 5,57>, przy czym aby otrzymać dofinansowanie wnioskodawca musi uzyskać ocenę min. 2,36

 

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście wybranych lub nie wybranych operacji decyduje data i godzina złożonego wniosku.

 

12.  Informację o miejscu zamieszczenia dokumentów

a)     Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Lokalne kryteria wyboru operacji oraz Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (LSR)dostępne są na jej stronie internetowej www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w zakładce Regulaminy/Statut/Procedery oraz  Ogłoszenia

b)     Formularze wniosku o udzielenie wsparcia i wniosku o płatność oraz instrukcje wypełniania wniosków, oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępny jest na stronie internetowej www.arimr.gov.pl, www.umwd.ploraz na www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w zakładce Wnioski do pobrania oraz  Ogłoszenia

c)     Dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i wydawane na żądanie osobom zainteresowanym.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 w biurze LGD mieszczącym się w Uboczu 300, tel. 75 78 13 163, email: biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl

 

LGD „Partnerstwo Izerskie” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca


obowiązujące formularze wniosków:

wnioski Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Progamu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Pliki do pobrania:

 

  1.  Kryteria oceny
  2.  Procedura naboru i oceny

 

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

 

Wklej się do pracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Konferencje PROW 2014-2020
Znajdz nas na Facebooku