"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Plan komunikacji

 

Komunikacja to proces przekazywania informacji pomiędzy uczestnikami, w tym wypadku pomiędzy LGD, a społecznością lokalną. Plan komunikacji dotyczy okresu 2016-2023, konkretnych działań i projektów ściśle powiązanych z realizacją LSR przez LGD. Plan komunikacji w swej konstrukcji zawiera cele, działania komunikacyjne adekwatne do celów, a także adresatów i środki/narzędzia przekazu informacji, których LGD będzie używało w przekazywaniu informacji na poszczególnych etapach wdrażania LSR. Poprzez zaplanowane wskaźniki LGD będzie miała obraz problemów w przepływie informacji i możliwość korygowania swoich działań w celu polepszenia komunikacji.
Cele planu komunikacji
1. Utworzenie jednolitego, spójnego, przejrzystego i pozytywnego wizerunku LGD.
2. Wzrost wiedzy mieszkańców Partnerstwa Izerskiego nt. założeń LSR.
3. Sprawny przepływ informacji o stanie realizacji LSR w odniesieniu do celów, wskaźników oraz wykorzystania środków w poszczególnych programach.
4. Jasny i wszechstronny sposób przekazywania informacji o zasadach, rodzajach operacji i kryteriach udzielania wsparcia z budżetu LSR.
5. Uzyskanie informacji zwrotnej na temat oceny jakości pomocy i działań świadczonych przez LGD pod kątem konieczności przeprowadzenia korekt w tym zakresie.
6. Zapewnienie szerokiego włączenia mieszkańców z różnych sektorów i grup interesów ze szczególnym uwzględnieniem grupy defaworyzowanej w etapy wdrażania, monitoringu i ewaluacji LSR.
Kategoria grup docelowych to beneficjenci, odbiorcy rezultatów zrealizowanych projektów, uczestnicy działań i projektów. Są to osoby, do których będą kierowane działania LGD realizowane w ramach LSR.
1. Beneficjenci to osoby bądź instytucje, które będą realizowały projekty zaplanowane w ramach LSR: organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), organizacje nie posiadające osobowości prawnej, przedsiębiorstwa (małe, mikro i średnie), związki wyznaniowe (kościoły), Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), osoby fizyczne ze szczególnym uwzględnieniem grupy defaworyzowanej.
2. Odbiorcy rezultatów zrealizowanych projektów to mieszkańcy i turyści, którzy korzystają z efektów realizacji LSR w oparciu o lokalne zasoby.
3. Kolejną grupą objętą planem komunikacji są uczestnicy działań i projektów. Należą do nich: dzieci, młodzież (osoby w wieku 18-35 lat), osoby bezrobotne, osoby 50+ (osoby w wieku powyżej 50 roku życia), osoby zatrudnione przez lokalnych przedsiębiorców.
4. Poza powyżej wymienionymi grupami docelowymi należy zwrócić uwagę na rolę mediów lokalnych i grup opiniotwórczych (w tym m.in. ekspertów z dziedziny gospodarki, polityki regionalnej, naukowców) w przepływie informacji i kształtowaniu wizerunku LGD i wszystkich działań związanych z realizacją LSR. Nie zostały one wymienione w planie jako adresaci, ale jako środki/narzędzia komunikacji. Jednak zwracamy uwagę na ich dużą rolę opiniotwórczą, którą zaznaczamy w tym procesie.
Wyodrębnione w planie grupy defaworyzowane: młodzież (osoby w wieku od 18 do 35 lat), osoby 50+ (osoby powyżej 50 roku życia), długotrwale bezrobotni (osoby pozostające bez pracy ponad rok), kobiety.
Środki przekazu wykorzystane podczas realizacji planu: spotkania i konferencje, telewizja, radio, Internet (strony internetowe, fora społecznościowe), mobilna aplikacja IZERY, prasa (artykuły, informacje prasowe, wkładka do gazety), plakaty, foldery, ulotki, gadżety, tablice informacyjne w gminach, sołectwach, w miejscach użyteczności publicznej tj.: ośrodki zdrowia, sklepy wiejskie, sołectwa i parafie, konferencje i spotkania informacyjne, polecenie innych osób tzw.: „poczta pantoflowa”, materiały i publikacje konferencyjne i szkoleniowe, w tym prezentacje, punkty konsultacyjne.

Komunikacja to proces przekazywania informacji pomiędzy uczestnikami, w tym wypadku pomiędzy LGD, a społecznością lokalną. Plan komunikacji dotyczy okresu 2016-2023, konkretnych działań i projektów ściśle powiązanych z realizacją LSR przez LGD. Plan komunikacji w swej konstrukcji zawiera cele, działania komunikacyjne adekwatne do celów, a także adresatów i środki/narzędzia przekazu informacji, których LGD będzie używało w przekazywaniu informacji na poszczególnych etapach wdrażania LSR. Poprzez zaplanowane wskaźniki LGD będzie miała obraz problemów w przepływie informacji i możliwość korygowania swoich działań w celu polepszenia komunikacji.

 

Cele planu komunikacji

1. Utworzenie jednolitego, spójnego, przejrzystego i pozytywnego wizerunku LGD

2. Wzrost wiedzy mieszkańców Partnerstwa Izerskiego nt. założeń LSR.

3. Sprawny przepływ informacji o stanie realizacji LSR w odniesieniu do celów, wskaźników oraz wykorzystania środków w poszczególnych programach

4. Jasny i wszechstronny sposób przekazywania informacji o zasadach, rodzajach operacji i kryteriach udzielania wsparcia z budżetu LSR.

5. Uzyskanie informacji zwrotnej na temat oceny jakości pomocy i działań świadczonych przez LGD pod kątem konieczności przeprowadzenia korekt w tym zakresie

6. Zapewnienie szerokiego włączenia mieszkańców z różnych sektorów i grup interesów ze szczególnym uwzględnieniem grupy defaworyzowanej w etapy wdrażania, monitoringu i ewaluacji LSR.

 

Kategoria grup docelowych to beneficjenci, odbiorcy rezultatów zrealizowanych projektów, uczestnicy działań i projektów. Są to osoby, do których będą kierowane działania LGD realizowane w ramach LSR.

1. Beneficjenci to osoby bądź instytucje, które będą realizowały projekty zaplanowane w ramach LSR: organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), organizacje nie posiadające osobowości prawnej, przedsiębiorstwa (małe, mikro i średnie), związki wyznaniowe (kościoły), Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), osoby fizyczne ze szczególnym uwzględnieniem grupy defaworyzowanej.

2. Odbiorcy rezultatów zrealizowanych projektów to mieszkańcy i turyści, którzy korzystają z efektów realizacji LSR w oparciu o lokalne zasoby.

3. Kolejną grupą objętą planem komunikacji są uczestnicy działań i projektów. Należą do nich: dzieci, młodzież (osoby w wieku 18-35 lat), osoby bezrobotne, osoby 50+ (osoby w wieku powyżej 50 roku życia), osoby zatrudnione przez lokalnych przedsiębiorców.

4. Poza powyżej wymienionymi grupami docelowymi należy zwrócić uwagę na rolę mediów lokalnych i grup opiniotwórczych (w tym m.in. ekspertów z dziedziny gospodarki, polityki regionalnej, naukowców) w przepływie informacji i kształtowaniu wizerunku LGD i wszystkich działań związanych z realizacją LSR. Nie zostały one wymienione w planie jako adresaci, ale jako środki/narzędzia komunikacji. Jednak zwracamy uwagę na ich dużą rolę opiniotwórczą, którą zaznaczamy w tym procesie.

Wyodrębnione w planie grupy defaworyzowane: młodzież (osoby w wieku od 18 do 35 lat), osoby 50+ (osoby powyżej 50 roku życia), długotrwale bezrobotni (osoby pozostające bez pracy ponad rok), kobiety.

Środki przekazu wykorzystane podczas realizacji planu: spotkania i konferencje, telewizja, radio, Internet (strony internetowe, fora społecznościowe), mobilna aplikacja IZERY, prasa (artykuły, informacje prasowe, wkładka do gazety), plakaty, foldery, ulotki, gadżety, tablice informacyjne w gminach, sołectwach, w miejscach użyteczności publicznej tj.: ośrodki zdrowia, sklepy wiejskie, sołectwa i parafie, konferencje i spotkania informacyjne, polecenie innych osób tzw.: „poczta pantoflowa”, materiały i publikacje konferencyjne i szkoleniowe, w tym prezentacje, punkty konsultacyjne.

Plan Komunikacji 

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

 

Wklej się do pracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Konferencje PROW 2014-2020
Znajdz nas na Facebooku