"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Facebook

YouTube

Tweeter

 

Informator Turystyczny

Kryształowy Ekan 2014

Plan szkoleń 2017

Szkolenie w dniach 18-19  stycznia 2017

„Dwudniowy warsztat pozwalający na podniesienie kompetencji w zakresie oceny formalnej wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ze szczególnym naciskiem na weryfikację biznesplanów i dokumentacji technicznej projektów inwestycyjnych

W dniach 18-19   stycznia 2017 pracownicy biura LGD  Partnerstwo Izerskie uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym wdrażania LSR, z uwzględnieniem oceny  formalnej wniosków z naciskiem na weryfikację biznesplanów. Szkolenie zorganizowane zostało we Wrocławiu, przez  Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.  W trakcie szkolenia omówiono zasady formalne  wynikające z dokumentów legislacyjnych z uwzględnieniem warunków zapisanych w LSR.


Szkolenie w dniu 23 stycznia 2017

„Aspekty prawne i proceduralne wdrażania LSR. Rola i zadania organów oraz podmiotów wdrażających LSR”

W dniu 23 stycznia 2017 przedstawiciele  Zarządu, Rady Programowej oraz pracownicy biura LGD Partnerstwo Izerskie uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym aspektów prawnych i proceduralnych wdrażania LSR. Szkolenie zorganizowane zostało we Wrocławiu, przez Dolnośląską Sieć Partnerstw LGD.  W trakcie szkolenia omówiono rolę i zadania organów oraz podmiotów wdrażających LSR. 

 

Szkolenie w dniach 16-17  maja 2017

„Podniesienie kompetencji w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

W dniach  16-17 maja 2017 pracownicy biura LGD  Partnerstwo Izerskie uczestniczyli w szkoleniu  podnoszącym kompetencje w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Szkolenie zorganizowane zostało we Wrocławiu, przez  Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.  W trakcie szkolenia  omówiono metody monitorowania i ewaluacji. Zaprezentowany został podręcznik Monitoringu i Ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju.

 

Szkolenie w dniach 24-25  maj  2017

Szkolenie z zakresu podnoszenia wiedzy i kompetencji pracowników biura LGD

W dniach  16-17 maja 2017 pracownicy biura LGD Partnerstwo Izerskie uczestniczyli w kursie „Obowiązki Inspektora Ochrony Danych i Administratora w świetle RODO” oraz  brali udział w warsztatach  opracowania Polityki Ochrony Danych osobowych zgodnej z RODO.  Szkolenie zorganizowane zostało we Wrocławiu, przez  firmę Zontek i Wspólnicy Sp.k.  W trakcie szkolenia  omówiono procedury oceny skutków w oparciu o szablon analizy ryzyka, dokonano przeglądu aktywów  i zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.  Omówiono zakres wymagań RODO, rolę  i kompetencje  Urzędu Ochrony Danych.  

 

W II połowie 2017 we Wrocławiu został zorganizowany cykl szkoleń dotyczący realizacji PROW 2014-2020 na obszarze Dolnego Śląska. Organizatorem szkoleń była Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD.

Projekty grantowe LGD- zarządzanie projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, realizowane w ramach operacji: Tworzenie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania oraz podniesienie wiedzy Lokalnych Grup Działania w zakresie PROW 2014-2020 na obszarze Dolnego Śląska.

 

W dniu 31 lipca 2017 przedstawiciele Zarządu oraz pracownicy biura LGD  Partnerstwo Izerskie uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym projektów grantowych realizowanych w ramach PROW 2014-2020. W trakcie szkolenia omówiono zasady formalne  dotyczące realizacji projektów grantowych, rolę i znaczenie myślenia projektowego w aktywizacji lokalnych społeczności. Omówiono  finansowanie projektów grantowych, monitoring i ewaluację a także zagrożenia, które mogą pojawić się w trakcie realizacji projektów.

 

Jakość żywności, tworzenie krótkich łańcuchów dostaw w sektorze rolno-spożywczym, wspierania tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich.

 

W dniu 11.09.2017 pracownicy biura  brali udział w szkoleniu dotyczącym jakości żywności i tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w sektorze rolno- spożywczym. W trakcie szkolenia omówiono sposoby wspierania  tworzenia systemów jakości żywności, przedstawiono programy  wyróżniania produktów, pokazano współpracę między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim. Zaprezentowano dobre praktyki , przykłady marki lokalnej występującej na obszarze Dolnego Śląska. Zostały przedstawione  uwarunkowania sprzedaży produktów rolnych i nieprzetworzonych, sposób  tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w sektorze rolno spożywczym.

 

Wykorzystanie zasobów naturalnych i ich ochrona oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu- kryterium horyzontalne PROW 2014-2020.

 

W dniu 4 października 2017 przedstawiciele Zarządu, Rady Programowej oraz pracownicy biura uczestniczyli w szkoleniu którego tematem było wykorzystanie zasobów naturalnych i ich ochrona oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu. W trakcie szkolenia przedstawiono sposoby optymalnego wykorzystania zasobów środowiska naturalnego i zrównoważonego korzystania z nich. Omówiono kryterium horyzontalne PROW 2014-2020 Ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu w kontekście  spełnienia kryteriów wyboru i oceny w LSR. Tematem szkolenia było także  wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w obszarze rozwoju zielonej gospodarki.

 

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich- RLKS, PROW 2014-2020

 

W szkoleniu dotyczącym Rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, które odbyło się 19 października 2017 r. uczestniczyli przedstawiciele Zarządu, Rady Programowej i pracownicy biura LGD. W trakcie szkolenia omówiono rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich ze szczególnym zwróceniem uwagi na kryterium innowacji. Zostały przedstawione m.in. definicje i technologie innowacyjne, dobre praktyki czy zielone miejsca.  Omówiono również inkubatory przetwórstwa lokalnego oraz ich funkcje, przepisy podatkowe, dobre praktyki w dotychczas funkcjonujących inkubatorach.  

 

Tworzenie sieci, partnerstw lub kooperatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach rozwoju lokalnego (RLKS)

W dniach 8-9.11.2017 w Czeszowie,  odbyło się szkolenie zorganizowane przez Dolnośląską Sieć Partnerstw LGD, w którym wzięli udział przedstawiciele Zarządu i pracownicy biura LGD Partnerstwo Izerskie. Szkolenie podzielone zostało na dwa bloki tematyczne. Pierwszy dotyczył aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów oraz promowania jakości życia na wsi jako miejsca  do życia i rozwoju zawodowego. W drugim dniu tematyka dotyczyła planowania i ewaluacji  rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego obszaru oraz wspierania rozwoju społeczeństwa cyfrowego na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie.

 

Szkolenie „Zasady oceny i wyboru projektów do dofinansowania”

W dniu 20 grudnia 2017r. odbyło się szkolenie dotyczące „Zasad oceny i wyboru projektów do dofinansowania” w którym udział wzięli Członkowie Zarządu, Członkowie Rady Programowej oraz pracownicy biura LGD Partnerstwo Izerskie. W ramach szkolenia uczestnicy zapoznali się ze zmianami w harmonogramach planowanych naborów, harmonogramie planu komunikacji i ze zmianami wskaźników wynikających z Wytycznych nr 5/3/2017. Omówione zostały procedury, zgodność projektów z lokalnymi kryteriami wyboru oraz zasady wypełniania wniosków rozliczeniowych. Szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z Planem Szkoleń  dla Członków Rady, Pracowników biura i Zarządu Stowarzyszenia LGD – Partnerstwo Izerskie  w ramach PROW 2014-2020.

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

 

Wklej się do pracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne na obszarze Partnerstwa Izerskiego Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Szkolenie z  wniosku o płatność Dożynki Gminy Leśna - 18.09.2016 Zacisze Konferencje PROW 2014-2020 Konferencji „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” Fotorelacja ze szkoleń dla Przedsiębiorcówa Dożynki Gminy Wleń - 17.09.2016 Dożynki Gminy Sulików - 18.09.2016 Sulików
Znajdz nas na Facebooku